Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 558, k.o. Kaplja vas (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 09/2005)